Oficiální stránky obce

Úřední deska

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy pro KAMI s.r.o.ˇ´Usilov 49

Platnost od 03. 11. 2011 do 19. 11. 2011

KAMI s.r.o.,dne 27.10.2011 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle par. 79 a 92 staveb. zák. o umístění stavby a stavebního povolení podle par.115 staveb.zák. o provedení stavby:"Využití tepla - bioplynová stanice Úsilov", na pozemcích parc.č. 496/2(PK 504,496,493,492,482,483, ) a 472/2 (PK 479,475,473,472) v k.ú. Úsilov.

Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako stavební  úřad příslušný podle par.13 odst.1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování            a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 78 odst.5 a podle § 116 odst.2 stavebního zák.

oznamuje postup

podle § 78 odst. 3 a podle § 116 odst. 1 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení:

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu.Není - li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.

                                                                                                 Ing.Josef Altman

                                                                                         vedoucí staveb.odboru      

©2005-2019 Úsilov