Oficiální stránky obce

Povinně zveřejňované informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je obec povinna zveřejňovat následující informace:

Informace jsou zobrazeny podle standardu ISVS z roku 2001, částka 7.

1.oficiální názevObec Úsilov
2.důvod a způsob založení Obec Úsilov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3.organizační struktura Zastupitelstvo a výbory
4.kontaktní spojení Obec Úsilov
Úsilov 33
345 06, pošta Kdyně
tel.: 379 797 389
e-mail: ou@usilov.cz
5.případné platby můžete poukázat 23327-321/0100, KB Domažlice
6.IČO00572535
7.DIČObec není plátcem DPH
8.rozpočet v tomto a předchozím roce Rozpočet na rok 2018:
 • příjmy: 2 797 000 Kč
 • výdaje: 1 899 000 Kč
Rozpočet na rok 2019:
 • příjmy: 3 150 000 Kč
 • výdaje: 1 790 000 Kč
9.žádosti o informace O informace může žádat každá fyzická i právnická osoba následujícími způsoby:
Ústně:
 • osobně na obecním úřadě v Úsilově
 • telefonicky na tel.č. 379 797 389
Písemně:
 • na adrese obecního úřadu v Úsilově
 • elektronickou poštou na ou@usilov.cz
10.příjem žádostí a dalších podání Pokud je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z podání písemné žádosti musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

V případě, že je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne obecní úřad o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí obecní úřad do tří dnů žadateli.

Požadovanou informaci poskytne obecní úřad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

11.opravné prostředky Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u obecního úřadu.

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. Jde-li o informace týkající se přenesené působnosti obce, o odvolání rozhoduje krajský úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (§ 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

12.formuláře všechny potřebné formuláře na OÚ
13.návody pro řešení nejrůznějších životních situacíprojednání na OÚ
14.nejdůležitější předpisy
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

obecně závazné vyhlášky

15.sazebník úhrad za poskytování informací
16.výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
17.seznam organizací Knihovna
Mateřská škola Úsilov
SDH Úsilov
více o institucích
©2005-2019 Úsilov