Oficiální stránky obce

Úřední deska

zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Platnost od 13. 10. 2011 do 30. 10. 2011

Obec Úsilov, v zastoupení ,na základě plné moci, PRAVES spol.s r.o. Petrovická 286, 344 01 Domažlice podala dne 12.9.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o úmístění stavby, "Nový vodní zdroj Úsilov p.p.č.-739 dle PK" na poz. parc. č. 840/6, p.p.k.739,740,741 v kat.ú.ˇUsilov.Uvedeným dnem bylo zahájno územní řízení.Jedná se výstavbu nové vrtané studny v Úsilově , pro zásobování obce pitnou vodou.Hloubka studny je 62m.Propojení vrtané studny s vodovodním systémem v obci bude potrubím 5/4" v délce 42m.Zároveň s potrubím bude pokládán elekt.kabel.Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, nařizuje k projednání žádosti  veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 10.11.2011 v 9.00hod. se schůzkou pozvaných na MěÚ Kdyně, stavební odbor, dveře č.17.

©2005-2019 Úsilov