Menu Zavřeno

Povinně zveřejňované informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je obec povinna zveřejňovat následující informace:

Informace jsou zobrazeny podle standardu ISVS z roku 2001, částka 7.

1.oficiální názevObec Úsilov
2.důvod a způsob založeníObec Úsilov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3.organizační strukturaZastupitelstvo a výbory
4.kontaktní spojeníObec Úsilov
Úsilov 33
345 06, pošta Kdyně
tel.: 379 797 389
e-mail: ou@usilov.cz
5.případné platby můžete poukázat23327-321/0100, KB Domažlice
6.IČO00572535
7.DIČObec není plátcem DPH
8.rozpočet v tomto a předchozím roceRozpočet na rok 2023:
• příjmy: 15 066 000 Kč
• výdaje: 15 066 000 Kč
Rozpočet na rok 2024:
• příjmy: 4 370 300 Kč
• výdaje: 19 193 000 Kč
9.žádosti o informaceO informace může žádat každá fyzická i právnická osoba následujícími způsoby:
Ústně:
• osobně na obecním úřadě v Úsilově
• telefonicky na tel.č. 379 797 389
Písemně:
• na adrese obecního úřadu v Úsilově
• elektronickou poštou na ou@usilov.cz
10.příjem žádostí a dalších podáníPokud je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.Z podání písemné žádosti musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.V případě, že je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne obecní úřad o odmítnutí žádosti.V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí obecní úřad do tří dnů žadateli.Požadovanou informaci poskytne obecní úřad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
11.opravné prostředkyProti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u obecního úřadu.O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. Jde-li o informace týkající se přenesené působnosti obce, o odvolání rozhoduje krajský úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (§ 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).
12.formulářevšechny potřebné formuláře na OÚ
13.návody pro řešení nejrůznějších životních situacíprojednání na OÚ
14.nejdůležitější předpisy• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
• zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
• zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
• zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
obecně závazné vyhlášky
15.sazebník úhrad za poskytování informací
16.výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023
17.seznam organizacíKnihovna
Mateřská škola Úsilov
SDH Úsilov
více o institucích
Rolovat nahoru