Menu Zavřeno

Úsilov dle soupisu poddaných podle víry z roku 1651 a berní ruly z roku 1654

V roce 1651, kdy byl na jednotlivých panstvích zpracováván soupis poddaných podle víry, bylo Janu Filipu Šicovi 52 let, jeho manželce 41 let a synovi Františku Filipovi 11 let. Soupis vypracoval a německy zapsal sám majitel panství, který se podepsal německým tvarem jména Johann Philip Schücz. K Šicovu služebnictvu, usazenému v zámečku a přilehlém dvoře, patřil např. písař s rodinou, kočí, podkoní a další služebnictvo. Včetně rodiny majitele statku se jednalo o 25 dospělých osob a dětí. Lidé dosahovali stáří většinou mezi 20 a 30 roky. Osoby nad 50 let se ve vsi téměř nevyskytují. V samotném Úsilově žilo asi 25 rodin, celkem 113 obyvatel. K nejzámožnějším sedlákům (celoláníkům) náleželi Haberaneck, Schebesta (Šebesta), Leui (Levý), Caspark (Kašpar) a Irshik (Jiřík). Jejich příjmení i jména dalších obyvatel Úsilova jsou značně zkomolena německým přepisem. Největší podíl rodin tvořili chalupníci, po nich následovali sedláci (celoláníci), nejméně bylo tzv. půlláníků. Z řemesel se vyskytují pekař, krejčí, koželuh, tkadlec, 2x švec, pasák a pasáček prasat. Úsilovský pivní šenk provozoval v roce 1651 Jiří Vogl. Mezi obyvateli je zmiňován i mlynář na panském mlýně Jan Schücz, snad se jednalo o Šicova levobočka nebo příbuzného. Zajímavá mohla být též existence ženy zvané „černá Margareta“, které tehdy bylo 36 let.

Šic z Drahenic

Obdobné údaje o obyvatelích vsi přináší též tzv. berní rula, sestavená v období kolem roku 1654. Údaje tehdy neposkytoval majitel panství, protože se jednalo o podklad připomínající dnešní daňové přiznání, ale k tomu určení komisaři. V Úsilově tehdy žilo 22 poddanských rodin a v blízkém Vílově, který byl rovněž součástí statku, 11 rodin. Poddaní jsou v rule rozděleni podle vlastnictví půdy na sedláky, již známé celoláníky, chalupníky a nejméně majetné osadníky, tzv. zahradníky. Zámožnější sedláci vlastnili kolem 10 ha půdy (půda byla udávána v plošné míře zvané strych (1 strych v přepočtu 28 arů a 27 m2). Úsilovští poddaní vlastnili tehdy celkem 23 potahů (vůz tažený párem koní), 35 krav, 24 jalovic, 23 ovcí a 46 prasat.

Po Janu Filipu Šicovi zdědil úsilovský statek syn František Filip, od kterého jej koupila Markéta Lidmila Venclíková rozená Lapáčková ze Rzavého. Ta jej vyměnila roku 1694 s Františkem Hartmanem, hrabětem z Klenového, za statek v Drslavicích.

Rolovat nahoru